மாஸ்கோ போராட்டங்களுக்கு பின்னால் என்ன இருக்கிறது?

மாஸ்கோ போராட்டங்களுக்கு பின்னால் என்ன இருக்கிறது?

Translating…

Moscow is seeing the biggest protests in years this summer – with tens of thousands of Russians hitting the streets. They’ve been met with mass arrests and a violent crackdown by police.

BBC Moscow correspondent Sarah Rainsford explains what’s going on.