அரை ஆயுள் எவ்வளவு: அலிக்ஸ்? – இப்போது ஐ.ஜி.என் – ஐ.ஜி.என்

அரை ஆயுள் எவ்வளவு: அலிக்ஸ்? – இப்போது ஐ.ஜி.என் – ஐ.ஜி.என்

Translating…

IGN 12.6M

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Nov 21, 2019

Valve has officially revealed Half-Life: Alyx, a full-length VR entry into the Half-Life series. IGN was able to ask a few questions about Valve’s new VR project for the official reveal and learned several new details, including Half-Life: Alyx’s length, and how the project began.